Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van Effects BVBA, hierna "Effects" genoemd, en op alle overeenkomsten met Effects, ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van Effects.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging
Alle aanbiedingen en offertes van Effects zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte schriftelijk bevestigt, of wanneer een mondeling akkoord schriftelijk door Effects bevestigd wordt, zonder tegenbericht binnen de 24u. Elke orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. Offertes verbinden Effects voor een maand, op basis van de gegevens waarvan Effects kennis heeft gehad. Wijzigingen, auteurscorrecties en alle extra werk zullen als supplement worden gefactureerd.

Artikel 3. Annulatie van de bestelling
De annulatie van een bestelling door de klant is mogelijk voor zover Effects haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en er door Effects geen kosten ter voorbereiding van de bestelling gemaakt zijn. Indien wel, worden deze kosten worden gefactureerd na de annulatie van de bestelling.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en is niet bindend. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst. 4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen of beelden (tijdig) over te maken, of extra aanpassingen of bestellingen binnen de oorspronkelijk voorziene termijn vraagt

Artikel 5. Risico
Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij Effects bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van Effects contant betaalbaar. Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Effects kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden. 6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Effects. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden. 6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 8 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe door Effects, is de klant een nalatigheids-intrest verschuldigd aan de intrestvoet bepaald in artikel 5 van de Wet van 02/08/2002 ter Bestrijding van de Betalingsachterstand bij Handelstransacties. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Bovendien behoudt Effects zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Effects gemaakte creaties niet gebruiken. 6.4. Voor projecten die gepauzeerd worden, kan Effects een restart fee aanrekenen à rato van de tijd (uren) die nodig is om het project terug op te starten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen
Effects verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren maar is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. De aansprakelijkheid van Effects met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Effects. De totale aansprakelijkheid van Effects, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Effects werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Effects geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. Effects kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik van foto's, illustraties, beeldmateriaal, logo's of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten
Onder Intellectuele Eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, know-how, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders. De Intellectuele Eigendomsrechten worden slechts overgedragen aan de klant na betaling. Deze overdracht geldt enkel voor gebruik in de door Effects gemaakte opdracht. De klanten worden verondersteld de toelating te bezitten om de elementen te reproduceren waarvan ze reproductie vragen.

Artikel 9. Hostingdiensten
Voor "hosting" werkt Effects samen met een gespecialiseerde hostingpartner. Een beschrijving van de hosting diensten en de aansprakelijkheid van deze partner staan vermeld op de website bij de hostingpartner. Op verzoek van de klant bezorgt Effects een kopie daarvan. De verantwoordelijkheid voor de hostingsdiensten verloopt volgens de hogervermelde aansprakelijkheid van de hostingpartner, waarvoor Effects niet aansprakelijk kan gesteld worden. De hostingdiensten worden verstrekt per jaar, mits betaling door de klant van de verschuldigde vergoeding. Indien de klant deze dienst wenst op te zeggen, dient hij dit te doen door uiterlijk een maand voor de vervaldag zijn opzeg schriftelijk aan Effects over te maken. Bij laattijdige opzeg zal de klant de vergoeding voor het volgende kalenderjaar verschuldigd zijn.

Artikel 10. Domeinnaam
Indien de klant een domeinnaam bestelt via Effects, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. Effects staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan Effects. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en moet schriftelijk worden opgezegd uiterlijk één maand voor de verjaardag van de domeinnaamregistratie.

Artikel 11. Beëindiging van de overeenkomst
Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Effects verleende diensten betalen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware wanprestatie waarvoor een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht wordt van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 125 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling.

Artikel 12. Geheimhoudingsplicht
Effects én de klanten verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden.

Artikel 13. Verwerking persoonsgegevens
Persoongegevens en data die de klant doorgeeft aan Effects, dienen enkel ter verwerking in campagnes. De klant heeft de eindverantwoordelijkheid voor het gebruik, de verwerking en bescherming van persoonsgegevens volgens de wet op de privacy en de specifieke wetgeving over het gebruik van e-mailadressen alsook de "opt-in"-wetgeving. Effects kan op geen enkele manier verantwoordelijk gesteld worden voor het gebruik van deze gegevens. Voor het opslaan, verwerken en gebruik van de gegevens over de klant draagt Effects de eindverantwoordelijkheid. De klanten en hun contactpersonen hebben een recht van toegang en verbetering m.b.t. hun gegevens.

Artikel 14. Referentie
De klant gaat ermee akkoord dat het door Effects voor de klant uitgevoerde werk kan opgenomen bij de referenties van Effects

Artikel 15. Overmacht
Overmachtsituaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Effects geen controle heeft, geven geen recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 16. Bestelling voor rekening van derden
Iedere persoon op firma die een bestelling doorgeeft met het verzoek te factureren aan een derde persoon, is verantwoordelijk voor de betaling ervan. Indien een bestelling wordt geplaatst door een persoon die gekend is als in dienst zijnde of werkend voor onze klant op het moment van de bestelling, wordt deze bestelling beschouwd als een bestelling door deze klant.

Artikel 17. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten met Effects. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbank van het arrondissement Brussel.